Informacija apie Uždarbis.lt marketplace

Naudojimo sąlygos

Atnaujinta: 2021-05-20

 

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1.           BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.       Šios naudojimosi automatizuota paslaugų užsakymo ir pardavimo sistema „Uždarbis LT“ taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, kai naudojamasi interneto svetaine https://www.marketplace.uzdarbis.lt/, kurios aplinkoje Administratorius suteikia galimybę Vartotojams patalpinti Skelbimus apie savo siūlomas paslaugas ir/ar užsakyti Skelbimuose siūlomas paslaugas, bei už jas atsiskaityti šiose Taisyklės numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, Vartotojams sudarant atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, ir Sutarties vykdymo tikslais palaikyti šioje aplinkoje komunikaciją tarp Sutarties šalių (toliau – Platforma).

1.2.       Naudodamiesi Platforma, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis sutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Vartotojams, nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Vartotojas neturi teisės naudotis Platforma.

1.3.       Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

1.3.1.      Taisyklės – šioje Svetainėje pateikiamos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame reglamentuojamos naudojimosi Platforma sąlygos, Vartotojų sudaromos Sutarties sąlygos, taip pat Vartotojų teisės, pareigos bei atsakomybė už šių Taisyklių ir Sutarties pažeidimą, bei ginčų tarp Sutarties šalių nagrinėjimo tvarka.

1.3.2.      Administratorius - internetinės prieglobos paslaugas teikianti ir internetinę Platformą administruojanti, bei prižiūrinti bendrovė MB komercijos sistema, juridinio asmens kodas 305561887, adresas: Arklių g. 3-6, Vilnius, Lietuva.

1.3.3.     Paslaugos – apima vartotojo naudojimąsi Platforma bei visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Platformoje, įskaitant bet neapsiribojant Skelbimų talpinimą, jų skaitymą ir paiešką, Sutarties sudarymo bei Paslaugų gavėjo mokėtinų pagal Sutartį sumų už jam suteiktas paslaugas rezervavimo ir išmokėjimo Paslaugų gavėjui paslaugas.

1.3.4.     Skelbimai – Platformoje Vartotojas turi galimybę paskelbti skelbimus apie savo siūlomas paslaugas, kurios patenka į Skelbimų kategoriją bei atitinkamą Vartotojo pasirinktą subkategoriją, bei kurių turinys nepažeidžia šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.3.5.      Vartotojas – juridinis asmuo (įmonė) ar fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma ir joje siūlo ir/ar užsako kitų Vartotojų siūlomas paslaugas su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Toliau šiose Taisyklėse naudojama sąvoka Vartotojas apims visus Platformos vartotojus, kurie naudojasi Platforma, o atskiros šių Taisyklių nuostatos bus taikomos atsižvelgiant į vartotojo vaidmenį naudojantis Platforma ir jo teisinį santykį su kitais vartotojais:

1.3.5.1.     Paslaugų teikėjas yra vartotojas, kuris laikydamasi šių Taisyklių naudojasi Platforma ir patalpina Skelbimus apie savo siūlomas paslaugas bei patvirtindamas Paslaugų gavėjo Užsakymą, sudaro Sutartį su Paslaugų gavėju šiose Taisyklėse nustatytomis Sutarties sąlygomis, tvarka ir terminais;

1.3.5.2.     Paslaugų gavėjas yra vartotojas, kuris laikydamasi šių Taisyklių naudojasi Platforma ir pateikdamas Paslaugų teikėjui Užsakymą dėl Skelbime siūlomų paslaugų, sudaro Sutartį su Paslaugų gavėju šiose Taisyklės nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

1.3.5.3.     Lankytojas yra neregistruotas Platformos vartotojas, kuris laikydamasi šių Taisyklių naudojasi ribotu Platformos funkcionalumu, gali skaityti ir susipažinti su Platformoje patalpintų Skelbimų turiniu.

1.3.6.     Sutartis atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, kuri vadovaujantis šios Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo.

1.3.7.     Sutarties šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas.

1.3.8.     Sutarties kaina – Skelbime nurodyta atlygintinų paslaugų teikimo kaina.

1.3.9.     Užsakymas Vartotojo kreipimasis į Paslaugų teikėją dėl Skelbime siūlomų paslaugų užsakymo, kurį Paslaugų teikėjui patvirtinus yra sudaroma Sutartis. Užsakymas pateikiamas Platformos aplinkoje.

1.3.10.  Rezervacinis mokestis – Paslaugų teikėjo Užsakymo pateikimo metu mokamas Sutarties kainos dydžio rezervacinis mokestis.

1.3.11.  Paskyra – Vartotojo atliekamos registracijos Platformoje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis sauganti asmeninė Vartotojo paskyra.

1.3.12.  Asmens duomenys – bet kokia Administratoriaus surinkta informacija apie Vartotoją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.

1.3.13.  Intelektinės nuosavybės teisės – teisės ir interesai į visus (a) patentus, įrangos modelius, patentų paraiškas, pakartotiną išdavimą, pratęsimus, atnaujinimus; (b) registruotus ir neregistruotus prekės ženklus, paslaugų ženklus, domenų pavadinimus ir visą susijusią pridėtinę vertę; (c) registruotas ir neregistruotas autorines teises ir visas kitas kurinių ar autorių teises; (d) verslo paslaptis, patirtį, koncepcijas, idėjas, metodus, procesus, dizainą, atradimus, patobulinimus ir išradimus, nesvarbu patentuojamus ar ne; (e) visas kitas teises, įskaitant intelektinę, industrinę ir turtines teises, esančias šiuo metu ar atsirasiančias ateityje. (f) paraiškas registracijai, atnaujinimams ir pratęsimams anksčiau paminėtų; ir (g) išskirtines ir neišskirtines licencines teises į bet ką iš anksčiau paminėtų.

1.3.14.  Šalys – Administratorius ir Vartotojas.

1.4.       Administratoriaus teikiamos Paslaugos suteikia Vartotojams tik technines priemones patalpinti Skelbimus Platformoje ir/ar naudotis jų paieška, užsakyti Skelbimuose nurodytas paslaugas, sudaryti Sutartis tarp Vartotojų šiose Taisyklės nustatytomis Sutarties sąlygomis bei atsiskaityti už suteiktas paslaugas, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų, tvarkos ir terminų. Administratorius jokia forma nedalyvauja teisiniuose santykiuose tarp Sutarties šalių dėl Platformoje siūlomų paslaugų teikimo (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip) ir negali būti laikomas jokia forma atsakingu dėl Platformoje talpinamų Skelbimų turinio ir/ar prievolių ir pasekmių, kylančių iš Sutarties šalių sudarytos Sutarties. Administratorius negali būti laikomas Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

1.5.       Vartotojas, susipažindamas su Platformoje viešinamais Skelbimais, užsakydamas Paslaugų teikėjų siūlomas paslaugas ir sudarydamas Sutartis, bei kitaip naudodamasis Platforma, veikia savarankiškai, ir asmeniškai yra atsakingas už tinkamą Sutarties vykdymą ir/ar dėl netinkamo Sutarties vykdymo kylančias prievoles ir pasekmes.

1.6.       Administratorius Vartotojo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl rekomenduojama, kad Vartotojas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, Platformos aplinkoje Privatumo politika.

1.7.       Šios Taisyklės yra parengtos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia tokių Paslaugų teikimo gerąja verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.8.       Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Vartotojas informuojamas Platformoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje, išskyrus Taisyklėse įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias Sutarties sąlygas. Vartotojams sudarant Sutartį taikoma Sutarties sudarymo momentu galiojanti šių Taisyklių nuostatų, reglamentuojančių Sutarties sąlygas, redakcija. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Platforma, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.           REIKALAVIMAI SKELBIMO TURINIUI IR FORMAI

2.1.       Administratorius suteikia virtualią erdvę Skelbimų apie Vartotojo siūlomas paslaugas viešinimui, o Vartotojas naudodamasis Platforma turi galimybę patalpinti savo Skelbimus, griežtai laikantis toliau nurodytų Skelbimo turinio ir formos reikalavimų:

2.1.1.     Skelbimo turinyje pateikiamas siūlomos paslaugos aprašymas turi būti informatyvus, privalo būti pateikta išsami informacija, susijusi su siūlomų įsigyti paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kita informacija, turinti įtakos Vartotojo apsisprendimui sudaryti Sutartį;

2.1.2.     Skelbimo tema privalo atitikti Skelbimo kategorijos ir subkategorijos paskirtį, o temos pavadinimas Skelbimo esmę;

2.1.3.     Skelbimo pavadinimas turėtų būti rašomas mažosiomis raidėmis;

2.1.4.     Skelbimą talpinantis Vartotojas privalo galėti suteikti siūlomą paslaugą;

2.1.5.     Skelbimo pavadinime nurodyta siūloma paslauga turi sutapti su Skelbimo turinyje nurodytu siūlomos paslaugos aprašymu;

2.1.6.     viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieną) siūlomą paslaugą;

2.1.7.     Skelbimų pavadinimuose, ir jų turinyje draudžiama naudoti beprasmes simbolių ir/ar žodžių sekas, ir/ar bet kokiu kitu būdu, išskyrus lingvistiškai, siekiant išskirti Skelbimo pavadinimą, jo turinį, tarp kitų atitinkamoje subkategorijoje talpinamų Skelbimų.

2.2.       Klientui, naudojantis Platforma ir/ar Paslaugomis, taip pat Platformos pokalbio aplinkoje, Vartotojui yra draudžiama atlikti bet kokius veiksmus ir/ar viešinti Skelbimus apie siūlomas paslaugas, kurių teikimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.2.1.     skleisti politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio informaciją;

2.2.2.     naudoti SPAM'ą (Stupid Pointless Annoying Material/Message):

2.2.2.1.     rašyti "Off-Topic" žinutes, nepriklausomai nuo žinutės pobūdžio (vieša ar privati), kurios nesusijusios su Skelbime siūlomomis paslaugomis ir/ar Sutarties vykdymu;

2.2.2.2.     rašyti žinutes, kuriuose komentuojama tik simboliais, jie laikomi SPAM‘u;

2.2.2.3.     masinis privačių ir/ar viešų žinučių rašymas yra draudžiamas ir laikomas SPAM‘u.

2.2.3.     viešinti trečiųjų asmenų asmens duomenis ar kitą jautrią informaciją ar duomenis, įskaitant teisę į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

2.2.4.     siūlyti paslaugas ir/ar jų pagrindu sukurtą paslaugų rezultatą, pažeidžiančias autorių arba intelektinės nuosavybės teises;

2.2.5.     talpinti Skelbimus, siūlant licencijuojamas paslaugas;

2.2.6.     reklamuoti ir skelbti informaciją, kurioje minimi su Administratoriumi tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos ir/ar produktai, taip pat nuorodos į tokių konkuruojančių trečiųjų asmenų internetines svetaines ir/ar paslaugas, produktus.

2.3.       Klientas, viešindamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių reikalavimams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, įsipareigoja laikytis nusistovėjusių elgesio ir moralės normų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

2.4.       Administratorius pasilieka teisę panaikinti Vartotojų patalpintus Skelbimus, neatitinkančius šių Taisyklių reikalavimų ar Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.           PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

3.1.       Šioje Taisyklių dalyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Sutarties šalys sudaro Sutartį, kuria Paslaugų teikėjas pagal Skelbime nurodytą siūlomos paslaugos aprašymą ir jos įvykdymo terminą įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui tam tikras konkrečiame Skelbime nurodytas paslaugas, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas bei sumokėti Sutarties kainą. Sutartis dėl konkrečių Skelbime nurodytų paslaugų teikimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paslaugų teikėjas Platformos aplinkoje patvirtina Paslaugų gavėjo pateiktą Užsakymą.

3.2.       Paslaugų gavėjas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi pateikti Paslaugų teikėjui Užsakymą ir Administratoriui sumokėti Paslaugos mokestį ir Sutarties kainos dydžio Rezervacinį mokestį, kuris Administratoriaus yra rezervuojamas iki Paslaugų teikėjo Užsakymo patvirtinimo arba Sutarties pabaigos, kai Užsakymas yra patvirtinamas.

3.3.       Paslaugų teikėjas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas Platformos aplinkoje patvirtinti Paslaugų gavėjo pateiktą Užsakymą, pateikdamas savo banko sąskaitos, į kurią bus mokama Sutarties kaina, duomenis.

3.4.       Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Paslaugų gavėjų interesus, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.4.1.     teikti paslaugas tinkamai ir kokybiškai, laikantis Skelbimo aprašyme nurodyto siūlomų paslaugų aprašymo, specifikacijų ir paslaugų teikimo terminų, bei atsižvelgti į Paslaugų gavėjo nurodymus;

3.4.2.     teikti paslaugas pats, išskyrus, kai Skelbimo aprašyme nurodoma, jog paslaugų teikimui bus pasitelkiami tretieji asmenys, tačiau bet kuriuo atveju už tinkamą Sutarties įvykdymą yra atsakingas Paslaugų teikėjas;

3.4.3.     suteikti paslaugas per Skelbime siūlomų paslaugų aprašyme nurodytą terminą, bet visais atvejais šis terminas negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

3.4.4.     informuoti Administratorių ir Paslaugų gavėją apie konkrečios Sutarties įvykdymą, t.y., naudojantis Platformos Vartotojo aplinkoje esančiu funkcionalumu, atlikti veiksmą, kuriuo pažymimas Sutarties įvykdymo (paslaugų suteikimo ir/ar perdavimo) faktas, ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paslaugų suteikimo ir/ar perdavimo, bet visais atvejais ne vėliau nei per Skelbime nurodytą paslaugų teikimo terminą;

3.4.5.     Sutarties vykdymo (paslaugų teikimo) tikslais komunikuoti su Paslaugų gavėju tik Platformos pokalbių aplinkoje;

3.4.6.     laikytis konfidencialumo, neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios informacijos, su kuria Paslaugų teikėjas Platformos pokalbių aplinkoje buvo supažindintas Sutarties vykdymo tikslais.  

3.5.       Paslaugų teikėjas yra asmeniškai atsakingas už bet kokių tiesioginių ar netiesioginių mokesčių, įskaitant bet neapsiribojant PVM ir/ar GPM mokesčių, mokėjimą, kurie jiems gali būti taikomi atsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos valstybės jurisdikcijoje galiojančius teisės aktus. Paslaugų teikėjai pareiškia ir garantuoja, kad jie laikosi ir visada vykdys įsipareigojimus pagal jų jurisdikcijoje taikomus teisė aktus, reglamentuojančius mokesčių mokėjimą. Sutarties kainoje yra įskaičiuoti visi tokie mokesčiai ir rinkliavos, kurie gali būti taikomi Paslaugos teikėjams pagal jų jurisdikcijoje taikomus teisė aktus, reglamentuojančius mokesčių mokėjimą.

3.6.       Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, turi teisę gauti iš Paslaugų gavėjo visą Sutarties tinkamam įvykdymui būtina informaciją ir/ar dokumentus.  

3.7.       Paslaugų gavėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja veikti sąžiningai ir protingai, nepiktnaudžiauti savo teisėmis ir bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.7.1.     teikti Paslaugų teikėjui visą Sutarties tinkamam įvykdymui būtina informaciją ir/ar dokumentus, bei Sutarties vykdymo tikslais bendradarbiauti su Paslaugų teikėju;

3.7.2.     priimti Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas, kai Sutartis numato Paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą;

3.7.3.     informuoti Administratorių ir Paslaugų teikėją apie konkrečios Sutarties pagrindu suteiktas ir/ar priimtas paslaugas, t.y. naudojantis Platformos Vartotojo aplinkoje esančiu funkcionalumu, atlikti veiksmą, kuriuo pažymimas Sutarties įvykdymo (paslaugų priėmimo) faktas, ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paslaugų gavimo ir/ar priėmimo;

3.7.4.     Sutarties vykdymo (paslaugų gavimo) tikslais komunikuoti su Paslaugų teikėju tik Platformos pokalbių aplinkoje;

3.7.5.     laikytis konfidencialumo, neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios informacijos, su kuria Paslaugų teikėjas Platformos pokalbių aplinkoje buvo supažindintas Sutarties vykdymo tikslais.

3.8.       Sutarties šalys vienos kitos atžvilgiu turi teisę, naudojantis Platformos pokalbių aplinka, informuoti Administratorių apie kitos Sutarties šalies Sutarties pažeidimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.8.1.     kai Paslaugų teikėjas negali tinkamai vykdyti Sutarties ir suteikti paslaugų dėl Paslaugų gavėjo kaltės;

3.8.2.     kai Paslaugų gavėjas piktnaudžiauja savo teisėmis ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nepriima Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų, kai Sutartis numato Paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, ir/ar šių Taisyklių numatyta tvarka neinformuoja Administratoriaus ir Paslaugų teikėjo apie suteiktas ir/ar priimtas paslaugas;

3.8.3.     kai Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartį ir šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir/ar terminais nesuteikia, ir/ar netinkamai, ir/ar nekokybiškai suteikė Sutartimi sulygtas paslaugas;

3.8.4.     kitais Sutartyje ir/ar Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais, kai kita Sutarties šalis pažeidžia Sutartį.

3.9.       Administratorius šių Taisyklių nustatyta tvarka gavęs Sutarties šalies pretenziją dėl Sutarties pažeidimo ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas toliau nurodyta tvarka ir terminais inicijuoja Sutarties šalių taikymo procedūrą:

3.9.1.     Sutarties šaliai, kurios atžvilgiu yra gauta pretenzija, pasiūloma ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Administratoriaus pranešimo pateikti atsiliepimą/paaiškinimus į kitos Sutarties šalies pateiktą pretenziją;

3.9.2.     Administratorius įvertinęs Sutarties šalių nurodytas Sutarties pažeidimo aplinkybes, atsižvelgdamas į Platformos pokalbio aplinkoje Sutarties šalių vykusioje komunikacijoje užfiksuotas aplinkybes, ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties šalių taikymo procedūros inicijavimo dienos pateikia Sutarties šalims rekomendacinius pasiūlymus taikiai išspręsti nesutarimus;

3.9.3.     Sutarties šalys gali sutikti su Administratoriaus pateiktu rekomendaciniu pasiūlymu jame nurodytomis sąlygomis taikiai išspręsti nesutarimus, priimdamos Sutarties įvykdymą pasiūlytomis sąlygomis ir ne vėliau nei per 5 (kalendorines) dienas savo sutikimą patvirtindamos Platformos pokalbio aplinkoje;

3.9.4.     Sutarties šalims patvirtinus sutikimą priimti Sutarties įvykdymą pasiūlytomis sąlygomis, Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir Sutarties šalys įsipareigoja ateity viena kitos atžvilgiu nereikšti jokių pretenzijų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neinicijuoti teisminio ginčo dėl Sutarties pažeidimo ir/ar žalos atlyginimo.

3.9.5.     Sutarties šalims nepavykus išspręsti nesutarimų per Administratoriaus inicijuojamą Sutarties šalių taikymo procedūrą, visi Sutarties šalių nesutarimai dėl Sutarties netinkamo vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.10.    Sutarties šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Sutartis nevykdoma ir/ar netinkamai vykdoma dėl kitos šalies kaltės, tik prieš tai šiose Taisyklėse nustatytomis Sutarties sąlygomis pasinaudojus savo teise pateikti pretenziją ir Administratoriui inicijavus Sutarties šalių taikymo procedūrą.

3.11.    Sutarties šalys, patvirtina, jog joms yra žinoma ir suprantama, kad Administratorius nėra Sutarties šalis, jokia forma nedalyvauja teisiniuose santykiuose tarp Sutarties šalių, ir Sutarties šalių taikymo procedūroje dalyvauja tik kaip mediatorius, kurio pasiūlymai dėl taikos ginčo išsprendimo Sutarties šalims yra tik rekomendacinio pobūdžio, niekaip nesaisto Sutarties šalių ir jos yra laisvos pasirinkti bet kurį kitą savo pažeistų teisių gynimo būdą bei Sutarties šalių ginčą spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.12.    Sutarties šalis, pažeidusi šiose Taisyklėse nustatytas Sutarties sąlygas, atlygina nukentėjusios Sutarties šalies dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius. Sutarties šalių atsakomybę pagal Sutartį yra ribojama Sutarties kainos dydžio suma.

3.13.    Sutartis laikoma įvykdyta, kai Paslaugų teikėjas šiose Taisyklėse nustatytomis Sutarties sąlygomis, tvarka ir terminas suteikia Paslaugų gavėjui paslaugas bei Sutarties šalys apie paslaugų suteikimo ir gavimo/priėmimo faktą patvirtina Administratoriui, naudojantis Platformos Vartotojo aplinkoje esančiu funkcionalumu, arba pasibaigia kitais pagrindais, kai užbaigiama Sutarties šalių taikymo procedūra. Jeigu Paslaugų gavėjas, naudodamasis Platformos Vartotojo aplinkoje esančiu funkcionalumu, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutartimi nustatyto paslaugų suteikimo termino pabaigos arba 60 (šešiasdešimt) kalendorinių nuo užsakymo patvirtinimo, nepatvirtina paslaugų gavimo/priėmimo fakto ir nepateikia Administratoriui pretenzijos, kurios pagrindu Administratorius inicijuoja Sutarties šalių taikymo procedūrą, Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta.

3.14.    Nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais pasibaigia Sutartis (jos tinkamo įvykdymo, Sutarties šalių taikymo procedūroje Sutarties šalių priimto sprendimo pagrindu, ar jos nutraukimo atveju), Sutarties šalių Administratoriui sumokėtas Paslaugų mokestis yra negrąžinamas, išskyrus išimtis, numatytas šių Taisyklių 4 dalyje, nes yra laikoma, jog Administratoriaus Platformoje teikiamos Paslaugos buvo suteiktos tinkamai, o Paslaugų gavėjo sumokėtas Sutarties kainos dydžio Rezervacinis mokestis yra išmokamas ir/ar paskirstomas Sutarties šalims šių Taisyklių 4 dalyje nustatytais pagrindais, tvarka ir terminais.  

4.           PASLAUGŲ MOKESTIS IR REZERVACINIS MOKESTIS

4.1.       Administratoriaus Platformoje teikiamos Paslaugos Vartotojams yra apmokestinamos Paslaugų mokesčių, kuris taikomas Sutarties šalims, sudarant Sutartį, paskirstomas Sutarties šalims lygiomis dalims ir išskaitomas iš Paslaugų gavėjo Užsakymo pateikimo metu sumokėtos sumos, aiškiai Platformos mokėjimo aplinkoje Vartotojams nurodant kokia dalis Paslaugų gavėjo mokamos sumos sudaro Rezervacinis mokestis ir Paslaugų mokestis. Sutarties šalims jų Paskyroje nurodytu el. pašto adresu yra pateikiamas Paslaugų mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

4.2.       Sutarties įvykdymo atveju Paslaugos gavėjo sumokėtas Rezervacinis mokestis yra išmokas Paslaugos teikėjui ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įvykdymo.

4.3.       Paslaugų gavėjo sumokėtas Rezervacinis mokestis ir/ar Paslaugos mokestis yra grąžinami per 10 (dešimt) kalendorinių dienų toliau nurodytais pagrindais ir tvarka:

4.3.1.     Jeigu Paslaugų teikėjas nepatvirtina Paslaugų gavėjo pateikto Užsakymo per 3 (trijų) kalendorinių dienų terminą nuo Užsakymo pateikimo dienos, Sutartis laikoma nesudaryta ir visa Paslaugų gavėjo sumokėta suma, įskaitant Paslaugų mokestį, yra grąžinama Paslaugų gavėjui;

4.3.2.     Jeigu Paslaugų teikėjas per Sutartyje nustatytą terminą nesuteikia gavėjui Sutartyje nurodytų paslaugų ir/ar apie Sutarties įvykdymą neinformuoja Administratoriaus šių Taisyklių 3.7.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais, ir Administratorius šių Taisyklių 3 dalyje nustatyta tvarka nėra gavęs Paslaugų teikėjo pretenzijos, kurios pagrindu inicijuojama Sutarties šalių taikymo procedūra dėl Paslaugų gavėjo Sutarties pažeidimo, Administratorius grąžina Paslaugų gavėjui jo sumokėtą Rezervacinį mokestį bei jo dalį sumokėto Paslaugų mokesčio, o likusi Paslaugų teikėjo sumokėto Paslaugų mokesčio dalis yra negrąžinama;

4.3.3.     Jeigu Paslaugų teikėjas per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo ir/ar tinkamai nevykdo Sutarties, ir/ar ją nutraukia dėl Paslaugų gavėjo kaltės, bei pateikia Administratoriui pretenziją, kurios pagrindu Administratorius inicijuoja Sutarties šalių taikymo procedūrą, kurios metu Sutarties šalims nepavyksta išspręsti ginčo taikiai, Administratorius, vadovaudamasis Paslaugos gavėjo interesų apsaugos prioriteto principu, išmoka Paslaugų teikėjui 30% Rezervacinio mokesčio dydžio sumą, o likusi Rezervacinio mokesčio suma yra grąžinama Paslaugų gavėjui.

4.4.       Visiems Vartotojų mokėjimams Platformoje atlikti, bei kredito arba debeto kortelių ir susijusiai informacijai saugoti yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema Stripe. Stripe sistemos valdytojas ir tiekėjas yra Stripe Payments Europe, Ltd, adresas: C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104, Dublinas, Airija. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal Airijos centrinio banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

4.5.       Vartotojai Rezervacinį mokestį ir Paslaugų mokestį turi sumokėti kredito arba debeto kortele, naudojantis Platformoje pateikta mokėjimų sistema. Jūsų mokėjimui apdoroti ir kredito arba debeto kortelės duomenims bei kitai susijusiai informacijai saugoti naudojamės trečiosios šalies, nurodytos Taisyklių 4.3. punkte, paslaugomis. Daugiau informacijos rasite mūsų Privatumo politikoje[AŽ3] .

4.6.       Administratorius neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo – veiksmus ir (arba) neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už informacijos, susijusios su kredito ir debeto kortelėmis, perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui Stripe.

4.7.       Naudodamiesi Platformoje veikiančia mokėjimų sistema Stripe, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos Stripe naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su Stripe mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su Stripe naudojimosi sąlygomis ir privatumo politika.

5.           VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.       Vartotojas turi teise naudotis Platforma ir/ar Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Administratoriaus šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

5.2.       Vartotojas, naudodamasis Platforma ir/ar Paslaugomis, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, ir  įsipareigoja:

5.2.1.      pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Platforma ir/ ar Paslaugomis. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją naudojantis svetimais duomenimis;

5.2.2.      nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų reikalavimų Forumo pranešimų, komentarų ir/ar Forumo skelbimų turiniui ir formai;

5.2.3.      nenaudoti Platformos ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

5.2.4.      nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Platformos Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas paslaugas ir/ar produktus, jų teikimo, platinimo sąlygas bei kainas, ir kt.;

5.2.5.      užtikrinti, jog Skelbime pateikiama informaciją neturi savyje virusų ar kitokių kenksmingų kompiuterių programų ir/ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Platformos veikimą ir/ar Paslaugų teikimą, būtų patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to atsirastų žalą Vartotojui ar jo turtui, trukdytų Klientui naudotis Platforma, Paslaugomis ir/ar Vartotojo kompiuteriu, taip pat neatlikti kitų veiksmų, ribojančių Administratoriaus galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir/ ar kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma ir/ ar Paslaugomis;

5.2.6.      nekopijuoti Platformos turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Platformos turinio kopijų, Platformos turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Platformos turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Platformos parsisiųstų dokumentų;

5.2.7.      nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, Skelbimų sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Platformos turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia Platformos funkcionalumai;

5.2.8.      saugoti savo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotojui naudojantis Paslaugomis, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti Administratorių.

5.2.9.      informuoti Administratorių apie bet kokių Vartotojo duomenų, pateiktų Paskyros registravimo Platformoje tikslais, pasikeitimą;

5.2.10.   atsiskaityti su Administratoriumi už teikiamas Paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.3.     Administratorius turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Vartotojo naudojimąsi Platforma ir/ar Paslaugomis, įskaitant atlikti bet kokios informacijos, kurią Vartotojas patalpino į Platformą, pakeitimą, ir/ar Skelbimo panaikinimą, Vartotojo Paskyros deaktyvavimą ar panaikinimą, bei draudimą Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Platformoje, kai:

5.3.1.      Vartotojas pažeidžia šias Taisykles, nesilaiko nustatytų Skelbimo turinio ir formos reikalavimų, ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;

5.3.2.      Administratorius turi atlikti Platformos techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus;

5.3.3.      atitinkamus veiksmus reikalaujama atlikti teisėtu kompetentingos valdžios institucijos reikalavimu ar kitu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu pagrindu;

5.3.4.      yra pagrįstų duomenų, jog Vartotojo naudojimasis Platforma ir/ar Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti (prevenciškai) grėsmę kitų Vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų saugumui;

5.3.5.      Vartotojas, naudodamasis Platforma ir/ar Paslaugomis, daro žalą Administratoriui, jo reputacijai, kitiems Vartotojams ir/ar tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina apginti Administratoriaus, kitų Vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

5.4.     Administratorius turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Platformą ir/ar Paslaugas, pakeisti ar pertvarkyti Skelbimų temų kategorijas ir/ar atitinkamas temų subkategorijas tam, kad Platforma būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimų subkategorijas, Platformos funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, įskaitant Vartotojo pateiktą informaciją.

5.5.     Administratorius turi teisę be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.

6.           INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

6.1.       Visos Intelektinės nuosavybės teisės į Platformą ir visą jos turinį, įskaitant Vartotojo publikuojamą turinį, tai yra, bet kuri informacija, duomenys ar nuotraukos, kurie tampa Platformos duomenų bazės dalimi,  priklauso Administratoriui arba Administratorius teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

6.2.       Vartotojas sutinka, jog, naudojantis Platforma ir/ar Paslaugomis, visas jo publikuojamas turinys, tai yra, bet kokia informacija, duomenys ar nuotraukos, kurią Vartotojas įkelia ar įveda į Platformą, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie Platformos naudotojus, taptų Platformos duomenų bazės dalimi, ir Administratoriaus būtų saugomi ir neatlyginamai naudojami neribotą laiką, išskyrus, kai šiose Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitaip.

6.3.       Vartotojas, naudodamasis Platforma ar Paslaugomis, ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Platformą neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

6.3.1.      teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

6.3.2.      teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo patalpintos informacijos;

6.3.3.      bet kokiu kitu būdu, tikslais ir forma naudotis Skelbimų turiniu, taip pat tokia pačia apimtimi neatlygintinai perleisti tokias teises trečiajai šaliai.

7.           ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1.       Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

7.2.       Administratorius atsako už Platformos veikimą ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Kliento ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Administratoriaus tyčinių veiksmų.

7.3.       Administratorius neatsako už Platformos neveikimą ir/ar Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.4.       Klientas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Platforma ir/ar Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Vartotojo duomenimis), Administratorius šį asmenį laiko Vartotoju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Vartotojui.

7.5.       Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir (ar) kita Vartotojui Platformos aplinkoje pateikta informacija dėl Paslaugų sąlygų ir kainų, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.6.       Administratoriaus atsakomybė visais atvejais yra ribojama Vartotojo per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių sumokėtų Paslaugų mokesčių suma.

8.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.       Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi Platforma ir/ar Paslaugomis, vykdoma taip: (i) Klientas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Platformos aplinkoje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais; (ii) Administratorius visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuri yra laikoma gauta Vartotojo praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento.

8.2.       Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.3.       Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.4.        Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Vilniaus miesto teritorinį teismingumą.